NOWA KOLEKCJA -10 % przy zakupach powyżej 200zł, tylko na nieprzecenione.

close

Regulamin

Sklepu Internetowego 

I. Definicje: 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a) Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Blanolove Klaudia Jóźwiak z siedzibą ul. Obrońców Westerplatte 4, 95-015 Głowno wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nadanych numerach NIP: 7331334017 i REGON: 524363139;

b) Sklepie – należy przez rozumieć sklep internetowy Blanolove działający pod adresem: https://www.blanolove.pl prowadzony przez Sprzedawcę;

c) Produktach - należy przez to rozumieć jakiekolwiek Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie;

d) Towarze – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;

e) Usłudze – należy przez to rozumieć nieodpłatną usługę dostępu do Sklepu, świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie Sklepu, umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów oraz dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną;

f) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, w tym Konsumenta, posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która kupuje lub bezpośrednio dąży do zakupu Produktów oferowany do sprzedaży w Sklepie. Zastrzega się również, że osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na zakup Produktów;

g) Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

h) Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą i przeglądającą stronę Sklepu, a w tym Klientów.

i) Dniach roboczych – należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

j) Czasie realizacji zamówienia – należy przez to rozumieć czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

k) Dostawie – należy przez to rozumieć czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu;

l) Dostawcy – należy przez to rozumieć firmę lub instytucję świadcząca usługi kurierskie albo pocztowe, a także firmy pozwalające na odbiór Produktów dostarczanych do Klientów w określonych przez te firmy punktach lub urządzeniach (np. paczkomatach);

m) Koncie - należy przez to rozumieć stronę w Sklepie internetowym dostępną pod adresem https://blanolove.pl/logowanie?back=my-account/, na której to stronie Klient (po zalogowaniu) może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

n) Haśle - należy przez to rozumieć ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta w czasie rejestracji lub w czasie jego zmiany;

o) Kodzie Kuponu - należy przez to rozumieć ciąg cyfr, liter lub innych znaków, uprawniający do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych lub przyznania stosownego rabatu powodującego obniżenie ceny Produktów na odrębnie określonych zasadach;

p) Nazwie Użytkownika – należy przez to rozumieć ciąg znaków alfanumerycznych ustalony samodzielnie przez Klienta w czasie procesu Rejestracji, koniecznym do utworzenia Konta Klienta. Nazwę Użytkownika może stanowić podany przez Klienta adres e-mail;

q) Koszyku – należy przez to rozumieć oprogramowanie Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istniejące możliwości ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia- w szczególności ilości produktów;

r) Formularzu Zamówień – należy przez to rozumieć interaktywny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, za pomocą którego Klienci mogą złożyć zamówienie zakupu wybranych przez siebie Produktów na odległość, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym Dostawy i płatności;

s) Formularzu Kontaktowym – należy przez to rozumieć formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, za pomocą którego Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą na odległość;

t) Formularzu zapisu na Newsletter – należy przez to rozumieć formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, za pomocą którego Użytkownicy mogą wyrazić wolę otrzymywania Newsletteru;

u) Newsletterze – należy przez to rozumieć udostępnianą (przesłaną) przez Sprzedawcę, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, informację handlową lub marketingową, przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania Produktów lub wizerunku Sprzedawcy;

v) Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów.

w) Checkbox-ie – należy przez to rozumieć specjalne pole wyboru udostępnione przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, za pomocą którego Użytkownicy mogą wyrazić prawnie skuteczną zgodę, akceptację lub potwierdzić przeczytanie stosownego dokumentu;

x) Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawieraną pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

y) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument zamieszczony i udostępniony Użytkownikom na stronie https://blanolove.pl/content/3-regulamin;

z) Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć dokument opisujący sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z prowadzeniem Sklepu oraz wykorzystania i funkcjonowania plików cookies, zamieszczony i udostępniony Użytkownikom na stronie https://blanolove.pl/content/2-polityka-prywatnosci;

aa) Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);

bb) Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827 z późn. zm.);

cc) Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z późn. zm.);

2. Powyższe definicje stosuje się do innych dokumentów zamieszczonych na stronie Sklepu i opisujących funkcjonowanie Sklepu, jego poszczególnych działów lub funkcjonalności – o ile dokumenty te nie wprowadzają własnych definicji.

II. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

b) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Sklep umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz ich nabywanie nie wymaga zakładania Konta.

6. Zamówienia w Sklepie można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

7. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta wymagań technicznych.

8. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza (pola checkbox) na stronie internetowej.

9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przy użyciu stosownego formularza (pola checkbox) na stronie internetowej.

10. Podczas korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Dziale I pkt 1 lit. e, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu, należy składać na adres e-mail sklep@blanolove.pl. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w Dziale VI Regulaminu.

12. Wszelkie zdjęcia oraz materiały publikowane w sklepie internetowym blanolove.pl, a także treści i zdjęcia przesyłane za pośrednictwem Newsletterów są własnością sklepu lub firm dostarczających Produkty/Towary i podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Kopiowanie zawartości Sklepu lub jego części, a także zawartości Newsletterów bez pisemnej zgody Sklepu jest zabronione z wyjątkiem treść niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności lub innych dokumentów opisujących funkcjonowanie Sklepu (chyba, że postanowienia szczególne stanowią inaczej). Treść niniejszego Regulaminu i Polityka Prywatności oraz innych dokumentów opisujących funkcjonowanie Sklepu (chyba, że postanowienia szczególne stanowią inaczej) może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

13. Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu, który jest administratorem danych. Sposób przetwarzania danych oraz praw Użytkowników został obszernie opisany w odrębnym dokumencie stanowiącym Politykę Prywatności. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z regulacjami krajowymi jak i europejskimi.

14. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie, a także potwierdzenie zapoznania i akceptacji niniejszego Regulaminu jest niezbędne do złożenia i zrealizowania zamówienia przez Sklep.

15. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych.

III. Sprzedaż.

1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów oraz świadczy Usługi za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Produktach i Usługach Sklep zamieszcza na stronie blanolove.pl

2. W przypadku braku danego Produktu, Klient zostanie poinformowany o tym w ciągi 48 godzin od przyjęcia Zamówienia oraz gdy:

a) Paczka zostaje wysłana z pozostałym dostępnym Towarem;

b) Klient czeka na brakujący Produkt;

c) Transakcja na życzenie klienta zostanie anulowana.

3. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

a) poprzez wypełnienie stosownego Formularza Zamówienia w Sklepie,

b) telefonicznie – poprzez kontakt pod nr telefonu 796922001 od poniedziałku do soboty w godz. od 09.00 do 18.00 

4. Informacje o Produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

W wyniku złożonego przez Klienta Zamówienia, Sklep przesyła do Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji na podany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Realizacja zamówienia nastąpi  niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności Produktów w Sklepie lub u dostawców Sklepu.

5. Ceny w Sklepie są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy lub opakowania, które są wskazane w Koszyku Zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest ceną łączną (Produkt, Dostawa, inne koszty oraz ewentualnie udzielone rabaty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży, udzielania rabatów w postaci Kuponów z Kodami i wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi regulaminami a w przypadku ich braku zgodnie z niniejszym regulaminem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, a także przed udzieleniem rabatów. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

7. Bezpłatne dodatki reklamowe (gratisy), nie będące częścią umowy, nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

8. Zamawianie Produktów w Sklepie składa się z czterech głównych etapów:

a) Wybranie Produktów;

b) Złożenie Zamówienia;

c) Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia;

d) Płatności.

9. Wybranie Produktów i złożenie Zamówienia w Sklepie następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

10. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia w Sklepie, Klient otrzymuje wiadomością e-mail z potwierdzeniem jego przyjęcia. W potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie Zamówienia, w szczególności: nazwa Produktu, numer Zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności oraz sposób Dostawy. Informacje te stanowią integralną część Umowy Sprzedaży i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Sklepu i Klienta. Termin potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta). W takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.

11. Płatności w Sklepie można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”) lub przedpłatą na konto bankowe Sklepu albo konto pośrednika płatności. 

12. Jeśli Klient wybierze przedpłatę na konto bankowe Sklepu, w celu opłacenia zamówienia, należy wpłacić określoną należność za Produkty w terminie 2 dni, na konto bankowe prowadzone przez Bank Millennium SA o numerze: 05 1160 2202 0000 0005 5779 7662,  podając w tytule przelewu numer Zamówienia.

W takim przypadku Towar jest wysyłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu zapłaty.

13. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

14. Sklep udostępnia również możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem systemów płatności online, które obsługiwane są przez podmioty trzecie takie jak PayPal i PayU. Sposób realizacji płatności oraz warunki i zakres przetwarzania danych określony jest przez te podmioty, a Sklep nie ma wpływu na te czynności.

15. Celem złożenia zamówienia przez telefon, Klient może skontaktować się telefonicznie i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu.

16. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z Sklepem dzwoniąc na numer telefonu 796922001 (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez Formularz Kontaktowy dostępny na stronie Sklepu, bądź adres e-mail sklep@blanolove.pl.

17. Sklep może odmówić realizacji Zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla Zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji Zamówienia obsłudze Sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu. W przypadku Produktów oznaczonych w Sklepie „na zamówienie”, Klient przed zawarciem Umowy zostanie dodatkowo poinformowany o możliwościach realizacji Zamówienia i terminie jego dostawy.

18. Zamówienia nieopłacone przez 2 dni kalendarzowe będą anulowane, Sklep nie jest w takim przypadku związany Zamówieniem i odmówi jego realizacji.

19. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

IV. Dostawa i Czas Realizacji.

1. Produkty są dostarczane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Produkty dostarczane na terenie Unii Europejskiej oraz poza jej granicami są realizowane tylko po przedpłacie na konto.

3. Czas realizacji zamówienia na terenie Polski nie przekracza 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności Towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli Zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji, to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w Zamówieniu, o czym Klient również zostanie niezwłocznie poinformowany.

4. W przypadku Zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

5. W przypadku Zamówienia opłaconego przedpłatą na konto bankowe Sklepu lub za pośrednictwem systemów płatności online, termin realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

6. Sklep nie świadczy samodzielnie usług Dostawy, a zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem:

a) Poczty Polskiej;

b) Firmy kurierskiej lub;

c) Firmy pozwalające na odbiór Produktów dostarczanych do Klientów w określonych przez te firmy punktach lub urządzeniach (np. paczkomatach).

7. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier może skontaktować się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Sklep nie gwarantuje dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w Zamówieniu.

8. Koszty Dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w Koszyku Zamówienia.

9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

V. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Klient, który nie jest Konsumentem w myśl Ustawy o prawach konsumenta, nie posiada prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Posiada jednak prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Blanolove Klaudia Jóźwiak ul. Obrońców Westerplatte 4, 95-015 Głowno, numer telefonu 796922001, e-mail sklep@blanolove.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu ale nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi niezwłocznie zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep skutecznie został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności (o ile względy techniczne będą na pozwalały) jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

7. Sklep może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sklep nie odbiera rzeczy od Klientów w związku z skorzystaniem przez nich z prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Klient sam ją dostarczy do siedziby Sklepu. Rzecz należy odesłać na adres: Blanolove Klaudia Jóźwiak ul. Obrońców Westerplatte 4, 95-015 Głowno, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy.

12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Rękojmia i gwarancja.

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta, Sklep odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

4. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do pisemnie na adres Blanolove Klaudia Jóźwiak ul. Obrońców Westerplatte 4, 95-015 Głowno, lub na adres e-mail sklep@blanolove.pl w jakiejkolwiek formie przewidzianej przepisami prawa. Klient w tym celu może skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2. 

5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

6. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

7. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej Sklepu.

8. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które opisują obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, a w tym również za umieszczanie Newsletterów i innych wiadomości w skrzynce „Spam”, wiadomości przesyłanych przez Sklep na adres e-mail wskazany przez Użytkowników oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkowników.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony postarają się rozwiązać sprawy polubownie. Nie jest to jednak obowiązkowe. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 luty 2023 roku i obowiązuje do chwili jego odwołania lub zmiany.

Formularze:

Formularz zwrotu towaru: POBIERZ

Formularz reklamacyjny: POBIERZ